HISTORIE TJ SOKOL JINAČOVICEpouze podle výpisků z obecní kroniky1898

8. září se konala ustavující schůze nově založené „Tělovýchovné jednoty Sokol“ –
zatím jako odbočka „Ivanovické jednoty“.1900

Místní odbočka „Tělovýchovné jednoty Sokol“ se osamostatnila.


1902

TJ SOKOL založila v naší obci veřejnou knihovnu.


1927

5. července se obecní zastupitelstvo usneslo odprodat TJ Sokol 25,5 aru obecního
pozemku „Na obecni“ na zřízení cvičiště. Z toho důvodu vypověděla TJ Sokol dohodu
o nájmu cvičiště na okraji lesa „V Kuřimsku“ (toto hřiště je tam dodnes).


1928

TJ Sokol zřídila na zakoupeném pozemku „Na obecnici“ (dnes v „Chaloupkách“) cvičiště.
Na urovnaný povrch navezli písek a uválcovali jej, kolem cvičiště nasázeli lípy, a celé
cvičiště oplotili deskovým plotem s uzamykatelnou bránou, aby nikdo nepovelný na cvičiště
nemohl. Západní strana cvičiště byla osázena topoly, aby v letních měsících stínily.


1929

11. srpna byla v Kuřimi otevřena nově postavená „sokolovna“, na jejímž vybudování měl
největší zásluhu starosta Sokola MUDr. Hynek Vališ.


1938

Obecní knihovna měla již 334 a sokolská 566 knih. Obě tyto knihovny byly stále vedeny
společně.


1940

V tomto roce byly donuceny k zastavení své činnosti obě tělovýchovné jednoty působící
v naší obci a to jak Dělnická, tak i Sokolská. Jejich majetek byl zabaven a jeho
správcem byl ustanoven tesařský mistr František Kříž z č. 119, až na sokolskou knihovnu,
která byla zavčas převedena na obec.


1945

Obě tělovýchovné jednoty DTJ a Sokol již ve své původní podobě obnoveny nebyly. Byla
ustanovena jednotná organizace s názvem „DSO“ (Dobrovolná sportovní organizace).
Až později přidán ještě název „Sokol“. Bývalé sokolské cvičiště v Chaloupkách bylo
zvětšeno o zbývající část obecního pozemku, poničené lípy kolem cvičební plochy byly
vykáceny a cvičiště bylo zpřístupněno všem občanům, hlavně dětem k jejich hrám.


1977

20. května se stala neobvyklá, téměř pohádková událost: ve svém domě č.p. 124 žil
osamoceně v důchodu bývalý úředník Leopold Pláteník, a ten daroval zástupcům Sokola
vkladní knížku, na které měl již k tomu účelu uloženo 120.000,-Kčs.


1990

28. července při sokolských „Mladých hodech“ bylo za 30°C vedra na cvičišti prodáno
rekordních 320 vstupenek a za rozmarýn od občanů vybráno rovných 3.000,-Kč.


1992

25. července při sokolských mladých hodech na cvičišti hrála dechová hudba „Zbrojovanka“
z Brna, se svým vedoucím zpěvákem Josefem Šilem. Tato hudba také hostuje v rozhlase i
v televizi.


1994

6. července na XII. Všesokolském Sletě na Strahovském stadionu v Praze, vystoupilo při
cvičení starších žákyň také 10 dívek z naší obce : Lucie Bartoňková z č.p. 128,
Šárka Bémová z č.p. 127, Iva a Miroslava Cibulkovy z č.p. 42, Lenka a Martina Mazánkovy
z č.p. 122, Xenie Nováková z č.p. 104, Eva Novotná z č.p. 101, Jarmila Packová z č.p. 154
a Jaroslava Tichá z č.p. 37, pod vedením cvičitelky Vlasty Tiché z č.p. 37 a náčelníka
Břetislava Béma z č.p. 127.