KNIHOVNA V JINAČOVICÍCH – historie, rekonstrukce, současnost, fotografie

1902

TJ SOKOL založila v naší obci veřejnou knihovnu.

1920

Sokolská knihovna již má 119 knih.

1926

13. listopadu rozhodlo obecní zastupitelstvo poskytovat z obecní
pokladny pravidelný roční příspěvek ve výši 400,-Kč obecní knihovně.

1928

Obecní veřejná knihovna byla vedena a provozována současně s knihovnou sokolskou.
Bylo v nich celkem 413 knih – 347 knih zábavné literatury a 66 naučných.
Knihovny navštěvovalo 31 čtenářů, kteří si během roku – pouze zimních měsíců –
vypůjčili celkem 359 knih, z toho 9 naučných.

1931

Obecní veřejná knihovna je stále vedená společně s knihovnou sokolskou a má
již 150 svazků.

1935

Koncem tohoto roku odešel z funkce knihovníka obou knihoven rolník Josef Kříž z č. p. 54
a nahradil ho úředník Vladimír Pavloušek z č.p. 80. Obecní knihovna sama měla již
207 knih.

1940

V průběhu tohoto roku byla několikrát prováděna revize knižního fondu jak v obecní,
tak i v sokolské knihovně a spisy, které se nesrovnávaly s tehdejšími státoprávními
poměry, byly vyřazovány. Knihovníkem obou knihoven byl v té době tesař Blažej
Kříž z č.p. 121. V tomto roce byla zastavena činnost a byl zabaven majetek Sokola,
kromě sokolské knihovny, která byla zavčas převedena na obec.

1945

„Obecní veřejná knihovna“ se stala „Místní lidovou knihovnou.“

1951

Koncem října byl ustanoven knihovníkem Místní lidové knihovny Miroslav Trkan z č.p. 68.

1977

22. ledna byla přemístěna kancelář MNV z obecního domu z č.p. 4 do školní budovy,
kde místnost pro ni musela uvolnit místní lidová knihovna, která proto byla
přestěhována do bývalého kabinetu školního v poschodí této budovy.

30. června byla zrušena pro malý počet žáků základní (obecní) škola. Do uvolněného
školního bytu řídícího učitele byla přemístěna kancelář MNV a knihovně byla navrácena
její původní místnost.

1987

29. října dostala Místní lidová knihovna od Okresní knihovny ze Židlochovic 10 nových
dřevěných regálů na knihy v celkové hodnotě 10.200,-Kčs.

1. prosince bylo započato s přestavbou školní budovy, a zařízení Místní lidové knihovny
bylo uloženo do místnosti za jevištěm u hostince.

1989

25. listopadu byl do tří místností v přízemí školní budovy přestěhován MNV a koncem
tohoto měsíce začal knihovník Miroslav Trkan sám stěhovat celé zařízení Místní lidové
knihovny do původní její místnosti v přízemí školní budovy, ale zmenšené o 2 metry,
které byly upraveny pro příchod ke kanceláři MNV.

1990

Dnem 1. ledna se stala „Místní knihovna“ (což je její nový název) součástí „Okresní
knihovny Brno-venkov v Židlochovicích“. Tato knihovna dodává knihy, sama bez výběru
knihovníka, již zabalené do průhledné folie s knižním i kartotečním lístkem. Vyplácí
rovněž knihovníkovi finanční odměnu.

4. ledna zahájil knihovník Miroslav Trkan po tříleté (nucené) přestávce provoz knihovny
v původní,ale upravené místnosti.
6. dubna obdržela knihovna od Okresní knihovny dalších 6 dřevěných regálů na knihy.

1994

9. srpna byl znovu přerušen provoz Místní knihovny z důvodu přidělení její místnosti
pro provoz místní pošty. Knihovní zařízení včetně knih bylo uloženo v jedné malé místnosti
u kanceláře obecního úřadu.

2001

Koncem roku 2000 odchází z místní knihovny pan Trkan, který práci dobrovolného
knihovníka vykonával celých 50 let. Na jeho místo nastupuje Šárka Bémová z č. p. 127,
která má předpoklady na tuto práci díky vystudování Střední knihovnické školy v Brně.
Během ledna probíhá ještě revize knižního fondu, kterou provádějí knihovnice z Kuřimi.
Řada knih se vyřazuje a regály se přemisťují tak, aby byly více osvětlené a bylo
více místa. Pro čtenáře je otevřeno od února.

2003

Od ledna 2003 se místní knihovna stává knihovnou obecní. Městská knihovna v Kuřimi i
nadále zpracovává literaturu pro naši knihovnu, ale o nákup a předplatné časopisů se
stará knihovnice Šárka Bémová. Obecní úřad zahrnul knihovnu do svého rozpočtu, a díky
tomu se mohla nakoupit velká řada krásných nových knih, především encyklopedií a naučných
publikací pro děti, ale i beletrie pro dospělé. Objednala se také řada nových časopisů.
Celá budova, ve které mimo knihovny sídlí pošta, obecní úřad, starosta, mateřská škola,
bude v tomto roce výrazně změněna, přemýšlí se o rekonstrukci, a tak se pomalu zamýšlíme
nad novými prostory knihovny.

Zhruba od dubna se kreslí plány s rozvržením knihovny (nábytek, osvětlení, počítačové
zásuvky apod.).

V půlce července se knihovna zavírá pro veřejnost a pomalu se začínají balit knihy
do krabic.

Během letních měsíců se zrekonstruovaly nové prostory pro knihovnu. Nacházejí se v
místech,kde předtím bylo „předsálí“ před zasedací místností a také na místě toalet.
Díky vybourání toalet a zbourání několika zdí vznikla velká, světlá a prostorná místnost.
Na zemi plovoucí podlahy, na stěnách bodová světla a na stropech zářivky. Během srpna se
přemístily regály i krabice s knihami z prostorů „staré“ knihovny do nových prostorů.

Od začátku září by se již mělo začít půjčovat v nové, zrekonstruované knihovně.

Fotografie

1. prostory předchozí knihovny a průběh stěhování této knihovny

2. prostory nové knihovny během rekonstrukce

3. stěhování knih do nové knihovny

4. nová knihovna po rekonstrukci

5. budova knihovny zvenku

6. nové regály v knihovně