KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY JINAČOVICE – výtahČtenářem knihovny se může stát každá osoba bez věkového omezení, která dodržuje knihovní řád knihovny, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky, kde uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a povolání. Čtenářům do 15 let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Po uplynutí platnosti čtenářského průkazu a vypořádání všech závazků vůči knihovně budou osobní údaje skartovány.

Povinností čtenáře je dodržovat knihovní řád, respektovat pokyny knihovníků, šetrně zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami, oznámit knihovně změnu jména a adresy, povolání, příp. školy.

Registrační poplatek je 30,-Kč pro každého čtenáře, který se zaregistruje. Je jedno, zda čtenář již byl v knihovně zaregistrovaný nebo se jedná o novou registraci. Registrace platí jeden rok ode dne zaplacení.

Čtenářský průkaz je opatřen čárovým kódem. Čtenářský průkaz je aktivní pouze za předpokladu, že jsou zaplaceny registrační poplatky. Bez registračního poplatku si nelze na průkaz půjčovat. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou, je nepřenosný, může si na něj půjčovat pouze čtenář, jemuž průkaz patří. Čtenář zodpovídá za zneužití čtenářského průkazu, jeho ztrátu je povinen ihned ohlásit. Za ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu musí čtenář uhradit poplatek 30,-Kč.

Výpůjční lhůty:

knihy……………………1 měsíc

časopisy…………………14 dní
Výpůjční lhůta novinek a knižních titulů, které má rezervováno více čtenářů, a knih z výměnného fondu, může být zkrácena na 2 týdny a neprodlužuje se.


Rezervace knihovních jednotek – pokud není žádaný exemplář v knihovně, může si čtenář ústně a zdarma knihovní jednotku rezervovat.

Upomínky:

Po měsíčním překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán. Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 1 měsíc. Čtenář hradí knihovně náklady spojené s písemným upomínáním, výši nákladů za jednotlivé stupně upomínek určuje ceník poplatků a náhrad. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a upomínacími náklady vymáhat právní cestou. Ta následuje po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu).

1. upomínka……………….. 10,- Kč


2. upomínka……………….. 20,- Kč


3. upomínka……………….. 40,- Kč


Upomínací dopis……………. 80,- Kč
Náhrady poskytuje čtenář za poškození nebo ztrátu vypůjčené knihovní jednotky podle Ceníku.

Internet

V knihovně je možnost využívat bezplatně služeb internetu. Při větším množství zájemců o internet se budou provádět rezervace. Každá osoba může být na internetu max. 1 hodinu, aby se mohli vystřídat také ostatní zájemci. Uživatelé nemohou kopírovat soubory na svoje diskety, jen na diskety zakoupení v knihovně. Uživatelé nesmí vyhledávat pornografické či podobně nevkusné webové stránky, knihovník má v tomto případu možnost zasáhnout a uživatele od internetu vykázat.

Kompletní knihovní řád včetně „Ceníku placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Jinačovicích“ a „Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny“ je k dispozici u knihovníka. Knihovní řád nesmí opustit budovu knihovny.

Platnost ode dne :1. 9. 2008

Šárka Ondrušková