KNIHOVNÍ ŘÁDV souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Jinačovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 5/2002 ze dne 3. 9. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména:

a) výpůjční služby – půjčování knih, časopisů a map, a to absenčně i prezenčně.

b) informační služby

ba) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

bb) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: nová registrace čtenáře, přeregistrování čtenáře každý kalendářní rok. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem §4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.


II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB


Čl. 3
Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci nového čtenáře vyplnit přihlášku, obsahující následující osobní údaje: křestní jméno, příjmení, bydliště. Rodné číslo se nevyžaduje, pro statistiku se vyžaduje též povolání čtenářů.
 
3. Čtenář musí uhradit registrační poplatek (příp. poplatek při obnovování registrace), poplatky viz příloha KŘ. Čtenář je povinen zaplatit roční registrační poplatek při nové registraci či po vypršení platnosti předchozího registračního poplatku. Tento mu potom platí 12 měsíců ode dne zaplacení.

4. Čtenářem a uživatelem se může stát:

a) osoba s trvalým bydlištěm v místě působnosti knihovny a přilehlém regionu,která tuto skutečnost doloží občanským průkazem

b) dítě do 15 let, které předloží písemný souhlas rodičů nebo jiných zákonných zástupců ve formě podepsané čtenářské přihlášky dítěte

c) čtenářem se může stát každá osoba bez věkového omezení

5. Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky a uhradit případné ztráty a poškození půjčených knihovních jednotek. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodiče či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

6. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

7. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.


Čl. 4
Čtenářský průkaz

1. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Je nepřenosný, půjčovat si na něj smí pouze majitel průkazu. Bez čtenářského průkazu či bez zaplacení registračního poplatku se dokumenty zásadě nepůjčují.

2. Každý čtenář může mít v jedné knihovně pouze jeden čtenářský průkaz. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu. Při ztrátě platného průkazu (ztraceného v období jeho původní nebo obnovené platnosti) se účtuje manipulační poplatek (za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele)
 


Čl. 5
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Čtenář je povinen:

1. Seznámit se s knihovním řádem, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

2. Zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

3. Prohlédnout si při půjčování knihovní jednotky a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi.Jinak čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.

4. Zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, chránit před poškozením, ztrátou a krádeží, nepůjčovat dalším osobám a vrátit do knihovny ve stanovené lhůtě. Nevystřihovat a nevytrhávat z nich, nevpisovat do nich poznámky a nepodtrhávat části textu.
 
5. Respektovat autorská práva a práva výrobců stanovená obecně platnými právními předpisy.

6. Oznámit knihovně neprodleně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených ve čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena si tyto údaje zjišťovat sama, uhradí čtenář příslušný poplatek.

7. Čtenářům stiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo čtenářům, k v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se nepůjčuje a není jim povolen ani vstup do knihovny. Čtenář je povinen tuto skutečnost ohlásit a zabezpečit desinfekci vypůjčených publikací.

8. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

9. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD


Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu.


Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury a pod.)


Čl. 8
Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis ve výpůjčním tiskopise.

2. Uživatel může ústně požádat o (bezplatnou) rezervaci dokumentu.

3. Na čtenářský průkaz vystavený dítěti do 15 let se půjčuje pouze literatura určená čtenářům této věkové kategorie, výjimky povoluje knihovník.

4. Nezaplatí-li čtenář příslušné poplatky, bude mu půjčování přerušeno do uhrazení poplatku.


Čl. 9
Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovní jednotky a jsou ve všech knihovnách stejné:

knihy……………………1 měsíc

časopisy…………………14 dní.

2. Výpůjční lhůta novinek a knižních titulů, které má rezervováno více čtenářů, může být zkrácena na 2 týdny a neprodlužuje se. Stejně se neprodlužují výpůjční lhůty časopisů.

3. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel

4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


Čl. 10
Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jak při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU


Čl. 12
Ztráty a náhrady
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požádat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení

a) pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení. Účtují se bez písemného upomínání.

b) povinnost platit poplatky z prodlení nastává 14 dní po uplynutí výpůjční lhůty dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

c) výše poplatků z prodlení viz příloha

d) poplatky z prodlení lze prominout, jestliže zpoždění bylo prokazatelně způsobeno závažnými překážkami.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček – upomínky

a) čtenář hradí knihovně náklady spojené s písemným upomínáním

b) po měsíčním překroční výpůjční lhůty je čtenář upomínán. Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 1 měsíc.

c) výše nákladů za jednotlivé stupně upomínek určuje ceník poplatků a náhrad, viz příloha.

d) zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a upomínacími náklady vymáhat právní cestou. Ta následuje po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu).

3) Ztráta průkazu uživatele

– za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.


Čl. 14
Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle Občanského zákoníku, č. 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Stížnosti

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi. Pro jejich vyřizování platí ustanovení příslušných zákonných norem.
 


2. Zrušení práva používat služeb knihovny

Uživatel,který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, může být zbaven práva používat služeb knihovny. Do knihovny též nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.


3. Výjimky a dodatky ke knihovnímu řádu:

a) Knihovník může povolit výjimky z KŘ.

b) Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

c) Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2003.

d) Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitouVI. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Jinačovicích

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny


Platnost ode dne : 1. 9. 2008


Příloha č. 1


POPLATKY


Dnem 1. 1. 2002 vchází v platnost nový Knihovní zákon č. 257/2001 Sb., který upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky k jejich provozování.

Zákon stanoví, že základní veřejné knihovnické a informační služby (zpřístupnění knihovních dokumentů z fondu knihovny) je provozovatel povinen poskytovat bezplatně. Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat jen úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny a dalších služeb ve výši skutečně vynaložených nákladů.


Na základě těchto ustanovení zákona určuji pro rok 2008 poplatky čtenářů následovně:


Poplatek při zápisu nového čtenáře (pro děti i dospělé)…………… 30,- Kč

Jednotný poplatek (pro děti i dospělé)………………………….. 30,- Kč

(platí na jeden kalendářní rok tzv. obnovená registrace)


Poplatky z prodlení vybírají se bez písemné upomínky:

Knihy a časopisy 5,- Kč (po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty)
Upomínky:

1. upomínka……………….. 10,- Kč

2. upomínka……………….. 20,- Kč

3. upomínka……………….. 40,- Kč

Upomínací dopis……………. 80,- KčDalší sankční poplatky:

a) náhradní čtenářská legitimace (vystavená při ztrátě platné legitimace): 30,- Kč

b) úkony spojené s likvidací způsobené škody:

   jedna knihovní jednotka………… 20,- Kč

   časopis………………………. 5,- Kč

c) dílčí poškození knihovní jednotky … 10,- Kč

d) poškození vazby knihy ……………. 50,- Kč a výše podle stupně poškození

e) zjišťování neohlášené změny adresy: 20,-Kč + částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresyOstatní placené služby:

Prodej vyřazených knih a časopisů: smluvní ceny
Platnost ode dne : 1. 9. 2008 

Příloha č. 2


SMĚRNICE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Obecní knihovna Jinačovice shromažďuje osobní údaje o uživatelích knihovny, jejichž sběr, zpracování a likvidace se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Údaje o uživatelích knihovny, zjišťuje se

– jméno a příjmení

– datum narození

– adresa bydliště

– povolání (škola)


3. Účel zpracování

Osobní údaje o uživatelích knihovny se shromažďují za účelem

– ochrany majetku knihovny

– statistického zjišťování


4. Způsob evidence

Osobní údaje o uživatelích se evidují:

– na přihlášce čtenáře v lístkové podobě

– v seznamu čtenářů v sešitové podobě


5. Délka uchování

Osobní údaje o uživateli knihovny se v knihovně uchovávají po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce kalendářního roku po jeho poslední návštěvě knihovny.


6. Způsob likvidace

Jakmile pomine účel, pro který jsou osobní údaje zpracovány, jsou zpracovatelé osobních údajů povinni zajistit likvidaci údajů – zničením přihlášky čtenáře.


7. Povinnosti zpracovatele osobních údajů

Zpracovatelé osobních údajů mohou zpracovávat osobní údaje o uživatelích knihoven pouze v rozsahu stanoveném touto směrnicí.


8. Zpracovatelé osobních údajů jsou povinni:

– zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů

– zajistit, aby byly uživatelé knihovny informováni o tom, že se o nich shromažďují údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel.

– zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Platnost ode dne : 1. 9. 2008