SMĚRNICE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮpodle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.Obecní knihovna shromažďuje osobní údaje o uživatelích knihovny, jejichž sběr, zpracování a likvidace se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Rozsah údajů

O uživatelích knihovny se zjišťují údaje:

1. jméno a příjmení

2. datum narození

3. adresa bydliště

Účel zpracování

Osobní údaje o uživatelích knihovny se shromažďují za účelem

1. ochrany majetku knihovny

2. statistického zjišťování

Způsob evidence

Osobní údaje o uživatelích se evidují

1. na přihlášce čtenáře v lístkové podobě

2. ve výpůjčním programu na počítači v elektronické podobě

Délka uchování

Osobní údaje o uživateli knihovny se v knihovně uchovávají po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce kalendářního roku po jeho poslední návštěvě knihovny

Způsob likvidace

Jakmile pomine účel, pro který jsou osobní údaje zpracovány, jsou zpracovatelé osobních údajů povinni zajistit likvidaci údajů:

1. zničením přihlášky čtenáře

2. vymazáním dat v počítačovém programu

Povinnosti správce a zpracovatelů osobních údajů

Zpracovatelé osobních údajů mohou zpracovávat osobní údaje o uživatelích knihoven pouze v rozsahu stanovém touto směrnicí.

Zpracovatelé osobních údajů jsou povinni

1. zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. zajistit, aby byly uživatelé knihovny informováni o tom, že se o nich shromažďují údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel.

3. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2008