Liniová výsadba na Korytech JZD a zemědělství v obciPanel č. 3Liniová výsadba na Korytech


Jak již bylo uvedeno na panelu č. 3, obec Jinačovice se take zapojila do snahy zachovat vesnický ráz volné krajiny
s ovocnými stromořadími. Prvním projektem obce, který vznikl ve spolupráci s odborem životního prostředí v Kuřimi, a
na nějž byly čerpány dotační prostředky z Programu péče o krajinu, byl Mniší potok. Nejprve byl v roce 2006 očištěn a
částečně i terénně upraven pro výsadbu, v roce 2007 pak proběhla výsadba 50 ks jabloní, hrušní, třešní, jeřábů a
několika oskeruší po jedné straně potoka směrem k lesu, v roce 2008 za stejných podmínek bylo vysazeno 44 jabloní a
24 třešní podél polní cesty v Korytech
.

A protože obsáhlé informace o ovocném stromoví v naší obci jste mohli najít již na zmíněném panelu č. 3, můžete si
zde přečíst informace o zemědělství v obci.


JZD v Jinačovicích


Zákon o jednotných zemědělských družstvech

Již tak dost těžký život samostatně hospodařících zemědělců se po přijetí zákona o jednotných zemědělských družstvech
23. února 1949 stal ještě obtížnější. Zvyšovaly se povinné dodávky rostlinných i živočišných produktů, přičemž bylo
určeno množství i cena, za kterou musel rolník státu prodat. Rozpis dodávek znevýhodňoval rolníky hospodařící s větší
výměrou zemědělské půdy. V Jinačovicích bylo v roce 1948 137 samostatně hospodařících zemědělců, ti dohromady obdělávali
270 ha zemědělské půdy. Při nesplnění předepsaných dodávek následovaly tvrdé sankce – ztráta nároku na poukázky k nákupu
textilu a obuvi, prohlídky hospodářství a zabavování „skrytých zásob“, nepovolení porážky, nucený výmlat, znemožnění studia
pro děti, vystěhování z obce, neplatiči dodávek byli potrestaní take tím, že jim byly odebrány poukázky na cukr a mýdlo.Ztroskotání prvního pokusu o založení JZD

Zemědělci v Jinačovicích nechtěli o družstvu ani slyšet. Poprvé se spojili v roce 1950 při organizaci žní. Vytvořili
mezi sebou skupiny a sestavili pořadník, podle kterého se budou jednotlivá pole sklízet. Zefektivnění spočívalo v tom,
že nebudou muset s nevymláceným obilím jezdit k mlátičce, ale mlátička se bude posunovat po polích podle postupující
sklizně. Ovšem v okamžiku, kdy se zhoršilo počasí, bylo po domluvě a každý se staral především o své. I když celá akce
nebyla dotažena do konce, většina obyvatel si pochvalovala pořádek v ulicích, kde se letos poprvé nepovalovala rozsypaná
sláma a nepobíhaly slepice nad rozsypaným obilím. Její neúspěch však způsobil ztroskotání prvního pokusu o založení JZD.
Přípravy byly už ve fázi podávání přihlášek, ale neschopnost dohodnout se hned při první společné akci je utvrdila v tom,
že je nejlepší, stará-li se každý o své hospodářství sám.

I nadále byl ze strany místního národního výboru (dále jen MNV) a místního akčního výboru Národní fronty (dále jen MAV
NF) vyvíjen nemalý tlak na zemědělce, aby vstoupili – založili JZD. Předsedové MNV a MAV NF často navštěvovali domácnosti
a přesvědčovali o výhodnosti práce v JZD, občas s nimi chodili i agitační pracovníci z okresního národního výboru (dále
jen ONV) Brno-venkov. Sebemenší neplnění dodávek museli rolníci vysvětlovat. Často šlo jen o několik litrů mléka či kusů
vajec. Mnohdy si hospodáři vypomáhali navzájem. Typická byla pro Jinačovice například agitační schůze z 25. března 1953
v Brně, kdy se všichni vraceli s jednoznačným úkolem – co nejdříve založit JZD. Více než dvouhodinová debata s
jinačovickými zemědělci skončila bez úspěchu – nikdo z přítomných sice nebyl proti založení JZD, ale nikdo se do něj
nepřihlásil.Nová vlna kolektivizace

Rok 1956 byl ve znamení nástupu nové vlny kolektivizace. Opět se mezi zemědělci objevují agitační komise a pořádají se
věřejné schůze. K podepsání prvních přihlášek v Jinačovicích však došlo až v březnu 1957.JZD tzv. třetího typu

22. března 1957 na valné ustavující schůzi byly schváleny stanovy, podle nichž vzniklo v Jinačovicích JZD tzv. třetího
typu
, což znamenalo, že se jedná o menší družstvo se společnou rostlinnou a živočišnou výrobou. Družstvo ve svém počátku
hospodařilo na asi 42ha půdy. K ustájení mělo 18 kusů hovězího dobytka, 2 koně, 4 prasnice a 20 prasat na výkrm.Přírodní katastrofy – krupobití a povodeň

Avšak dne 21. června 1957 a pak 2. července byla naše obec postižena krupobitím a povodní. Tyto dvě katastrofy zničily
téměř veškerou úrodu. Při likvidaci škod zástupcem státní pojišťovny dne 3. července byly JZD uznány škody na obilí 80{568dfca8aaf623897df7537ec04b78e08ddea94a30991a3b8a5faa52d3d18f48},
na cukrovce 70{568dfca8aaf623897df7537ec04b78e08ddea94a30991a3b8a5faa52d3d18f48} a na máku 100{568dfca8aaf623897df7537ec04b78e08ddea94a30991a3b8a5faa52d3d18f48}. Přesto, že družstvo obdrželo celkem 65 000 Kčs náhrad škod, přece jen u části
družstevníků chuť do práce ochabla a bylo nutno je přesvědčovat, že je potřeba zachránit všechno, co se zachránit dá.
Proto bylo obilí sklízeno a mláceno jak jiná léta, třeba že v něm byla jen trocha většinou porostlého zrna. Alespoň
sláma byla mlácením zbavena zaschlého bahna, vyprášena a dala se použít na stlaní, zčásti i na krmení. Rovněž cukrovka
byla intenzivním ošetřováním zachráněna. Pole, po krupobití úplně holé, se už po několika dnech začalo opět zelenat a
po poměrně vlhkém létě dalo na podzim nadprůměrnou úrodu.Školáci pomáhají na poli

V kronice školy se můžeme dočíst, že práce na poli byla pro školáky běžnou a povinnou součástí jejich dětství. Například
v roce 1957 se ze zápisků ředitele školy Richarda Kazdy dozvídáme: “…. poněvadž byla na pozemku JZD nalezena mandelinka
bramborová, provedli jsme v květnu celkem čtyři, v červnu šest a v době prázdnin osm hledaček na mandelinku bramborovou.
Bylo nalezeno a zneškodněno asi 2 tisíc brouků, přes 7 tisíc larev a přes 70 tisíc vajíček.(…) O prázdninách děti konaly
protimandelinkovou hledací službu a sbíraly na pozemku JZD námel. Sebraly ho přes 22 kg. Po vysušení vážil téměř 21 kg a
děti obdržely za sběr 626 Kčs. Byly jim vyplaceny podle váhy námele, který nasbíraly. (…) Pionýři mají družbu s místním
JZD. Pomohli mu protimandelinkovou hledací službou, při dokončení jednocení cukrovky a protipožárními hlídkami ve žních…”.Drůbežárna, vepřín a stavba studny Na Sekerkách

V listopadu 1957 bylo rozhodnuto o výstavbě drůbežárny a zakoupeno 800 kuřat. Byl postaven nový vepřín.

Velkým úspěchem se stala skutečnost, že se podařilo přesvědčit ke vstupu do družstva všechny rolníky, a tak na podzim
roku 1958 obhospodařovalo JZD v Jinačovicích již 249,97 ha.

Nedostatek vody pro dobytek i drůbež měla vyřešit stavba studny Na Sekerkách. Celkový náklad staby byl 40 000 Kčs,
ale ještě před samotným dokončením ji tekuté písky zničily.JZD Jitro

K 1. únoru 1963 se JZD Jinačovice sloučilo s JZD Rozdrojovice pod společným názvem JZD Jitro. Celková plocha orné půdy
činila 406ha, ve stájích bylo 261 kusů skotu, z toho 177 dojnic, dále 768 prasat a 1180 nosnic.
Zajímavost ze Školní kroniky, školní rok 1963/1964, sepsal Josef Petříkovský


„…. děti se učí pěstovat ovocné stromky z jader a pecek, starší zkoušejí očkovat, nejsmělejší i roubovat. Pěstujeme
také jahody, rybíz a agnrešt. Děláme pokusy s hnojením roztoky živin a mimokořenovým přihnojováním (…). Semínka
jabloní i hrušní byla žáky zakopávána po katastru, protože představenstvo JZD za předsedkyně Láníkové nechalo doslova
zničit a vybít úrodný třešňový sad na Závistích. V náhradu nic nevysadila.JZD Budovatel

V roce 1974 se JZD Jitro sloučilo s JZD Moravské Knínice. Jeho sídlo přešlo do Moravských Knínic a neslo název
Budovatel.Studna Na Sekerkách

Protože potřeba vody v Jinačovicích v obci i družstvu byla stále aktuální, rozhodlo se JZD ve stejném roce pro stavbu
studny, a sice opět „Na Sekerkách“. Studna o průměru 5 metrů a hloubce 14 metrů byla tentokrát obezděna cihlami. Náklad
na její stavbu činil celkem 250 000 Kčs.JZD Družba

K dalšímu rozšíření došlo v roce 1977, kdy byla sloučena hospodářství Moravské Knínice, Březina, Čebín, Heroltice,
Hradčany, Chudčice, Sentice, Vohančice, Jinačovice a Rozdrojovice a nově vzniklo JZD Družba se sídlem v Čebíně. Novinkou
se stala přidružená výroba pro železárny Olomouc. V prostorách JZD Jinačovice byly postaveny automatické linky na výrobu
závitových spojek pro radiátory ústředního topení.Líheň bažantů

V roce 1978 byla v jinačovické drůbežárně Státním veterinárním ústavem Brno zřízena líheň bažantů.Dělení zemědělské půdy

O rok později došlo k dělení zemědělské půdy Jinačovic mezi JZD Čebín, JZD Brno-Komín a Státní statek Brno se sídlem
v Kuřimi.

V roce 1991 se JZD Družba Čebín, které hospodařilo v katastru 10 obcí, opěr rozdělilo na menší celky. V obcích Jinačovice
a Rozdrojovice bylo 31. ledna 1991 opět vytvořeno Zemědělské družstvo Jinačovice. Jeho předsedou byl zvolen ing. Emerich
Klimeš z Brna, v roce 2000 jej ve funkci vystřídal ing. Pavel Kučera z Brna.
Zdroje textu: Jinačovice: 650 let od první zmínky; Školní kronika ze školního roku 1957/1958, sepsal Richard Kazda;
Školní kronika ze školního roku 1963/1964, sepsal Josef Petříkovský.

Zdroje fotografií: archivní fotografie kronikáře Břetislava Béma.

JZD_1
JZD_1
JZD_2
JZD_2
JZD_3
JZD_3
JZD_4
JZD_4
JZD_5
JZD_5
JZD_6
JZD_6
JZD_7
JZD_7
JZD_Jitro_1_vstupni_brana
JZD_Jitro_1_vstupni_brana
JZD_Jitro_2
JZD_Jitro_2